doopsgezinde identiteit

Doopsgezinde identiteit. De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit houdt zich bezig met ook bezig met educatie en vorming en zet hier de traditie van de GDB voort.

In samenwerking met het Doopsgezind Seminarie werd in augustus 2023 een Doperse educatiedag georganiseerd. Daar kwam de vraag naar een Doopsgezinde Basiseducatie naar voren.

Een werkgroep buigt zich over de vraag hoe we op een laagdrempelige wijze kunnen we vertellen over onze Doopsgezinde identiteit.

Op de inspirerende Doopsgezinde Studiedagen die in het weekend van 10 en 11 februari dit jaar werden gehouden, maakte prof. Fernando Enns van de gelegenheid gebruik om tijdens een workshop te vragen naar de wat er dan in ieder geval aan de orde moet komen; wat bepaalt de Doopsgezinde identiteit. Heel bijzonder was het dat er ook een aantal niet-Doopsgezinden aan de workshop deelnam en die konden heel duidelijk aangeven wat zij wilden weten over de Doopsgezinden.

Dat gaan we meenemen in de volgende besprekingen en we hopen eind maart met een voorstel te komen.

Identiteit

Br. Harry Schram nam ook deel aan de workshop en schreef het volgende:

Ik heb mij geworpen op de Broederlijke Vereniging, die ik nog steeds zie als de voorloper van het Mennonietendom en waarvan een aantal punten ook  nu nog zeggenschap hebben, zij het in een hertaling.

Volwassendoop en eigen geschreven belijdenis.

  • Volwassendoop heeft te maken met volwassenheid en daarmee met mijn mondigheid.
  • Mondigheid wijst op het willen dragen van verantwoordelijkheid.
  • Door een mij zelf geschreven belijdenis wil ik door mijn persoonlijke geloof onder woorden te brengen en hoe ik daarmee mijn leven inhoud wil geven.
  • Eigen belijdenis betekent dat je vrij van dogma over jouw eigen geloof schrijft. 

Open avondmaal.

  • Open houdt in dat een ieder persoonlijk wordt uitgenodigd om aan deze tafel te gaan zitten en mee te eten. Het is wel een rituele maaltijd, waaraan ook kinderen kunnen deelnemen.

Geweldloosheid.

Het woord zegt het al, loos van geweld, geen geweld gebruiken in bepaalde situaties. Ik zet het even af tegen het begrip geweld.

Geweld wordt gedefinieerd als een kracht of macht van meer dan geringe betekenis, uitgeoefend op personen. Hoewel er ook sprake is van natuurgeweld, gaat het mij om een doelbewuste actie van een of meer personen, met ‘machtsmiddelen’, vanaf stem-verheffing, om gelijk te krijgen, of door iemand geestelijk mishandelen, te dreigen of door ander geweld. Geweld brengt altijd geestelijke of lichamelijke verwonding of schade aan, maar kan ook leiden tot totale eliminatie van de ander.

Geweldloosheid ziet in de ander altijd een medemens. Geweldloosheid betekent niet dat je je kwaadheid niet mag tonen. Dat mag op vele manieren. In het boek Leviticus lees ik dat je de ander zult terechtwijzen, hem/haar terverantwoording roepen. Daarmee geef je uiting aan je kwaadheid, omdat je niet wraakzuchtig of haatdragend mag blijven, want dan weet je niet meer wat je zegt en doet. Dan wordt  er een grens overschreden.

Geweldloos communiceren is gebaseerd op het woordje kenegdo, tegenover. In Genesis 2: 18 is de andere mens kenegdo geschapen. Dat betekent dat wij elkaar in de ogen kijken, wat nog meer onze gelijkwaardigheid onderstreept. Gelijkwaardige mensen nemen zien elkaar als medemensen, nemen elkaar serieus en slaan elkaar niet de hersens in. Daar ligt de ethische basis voor onze omgang met elkaar. Als ik vanuit mijn geloof in de ander ook de Ander ontmoet, dan treed ik hem/haar op een andere wijze tegemoet.

Wij zullen als Broederschap misschien al binnenkort, weer te maken krijgen met het opvangen van dienstweigeraars, als de dienstplicht weer wordt ingevoerd. Een Vredesbureau – via Wereldwerk – op te richten is een taak die nu al moet worden opgepakt.

Geen eed.
Je ja is ja en je nee is nee.

Geen eed afleggen wijst op de betrouwbaarheid van een doper in woord en daad.
In mijn handelen wordt mijn woord zichtbaar. De dopersen hebben niet voor niets het bekende wandbord met de tekst:

Dopen wat mondig is, (belijdenis)
Spreken wat bondig is, (geen eed)
Vrij in het christelijk geloven, eigen
Daden gaan woorden te boven.

Br. Harry Schram.