Op donderdag 6 juni hield de DGS een bestuursvergadering. Een viertal punten daaruit:

Midden-Amerika

We hadden in het bijzonder tijd ingeruimd voor de ervaringen van Iris Speckmann in Midden-Amerika en haar ideeën voor de toekomst. Iris heeft tijdens haar reis een blog bijgehouden. Ze kreeg positieve reacties op deze blogs. Mocht u ze nog niet gelezen hebben, u kunt ze alsnog lezen.Iris vond het schrijven van de blogs leuk, maar het hielp haar ook haar ideeën over hoe projecten daar aan te pakken te formuleren.

De twee projecten die DGS in Midden-Amerika steunt: de Jozef-cyclus voor het seminarie in Semilla (Guatemala) en het werk van Maureen Velasques lopen op hun einde. Een goed moment om na te denken over nieuwe projecten en hoe je die aanvliegt. Het aansturen van projecten op afstand is lastig, dus is het enorm belangrijk dat er een goed contact is met en vertrouwen in de samenwerkingspartners, zoals het seminarie in Semilla. Iris heeft al ideeën voor een nieuw project. De DGS-collecte in het najaar zal naar dit nieuwe project gaan. Uiteraard kunt u t.z.t. daarover lezen op de collectepagina in Mondig.

Tanzania

Er kwam een subsidieverzoek van het Shiratie Diocese van de KMT ter tafel. DGS werkt wat betreft Tanzania samen met DG Wereldwerk. Een deel van het verzoek betrof een bijdrage voor een ‘Center for peace building in anabaptist way christian muslim dialog’. De subsidie wordt toegekend.

Verder wordt er nagedacht over een bezoek in 2025 van Tanzaniaanse vrouwen aan Nederland. Deze vrouwen hebben een belangrijke rol binnen Doopsgzind Tanzania en waren ook betrokken bij de organisatie van het bezoek van Marijn Vermet, Christine en Corine Duhoux dit voorjaar aan Tanzania.

Opbrengst Collecten

Dit jaar zijn er twee collectes voor het werk van de DGS gehouden. De eerste werd dit voorjaar gehouden voor de het materiaal voor de gespreksgroepen. Dit jaar ‘Zie soms even’.
De collecte via de ADS heeft € 1.406,70 opgebracht.

De Pinkstercollecte via de ADS ten behoeve van boeken voor de bibliotheek van het seminarie in Pati op Java bracht € 2.328,0 op. De DGS rond dit bedrag af naar € 3000,00 en maakt het over naar het seminarie, zodat de boeken voor het nieuwe semester kunnen worden aangeschaft.

Communicatie

De website www.Doopsgezindezending.nl wordt sinds de fusie op 1 januari 2024 niet meer bijgehouden en zal binnenkort worden opgeheven. Dan blijft daar alleen een pagina staan die verwijst naar www.stichtingdgs.nl.