Visie

God zendt zijn Geest naar de mensen. De Geest zet ons op de weg van vrede en gerechtigheid. De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit (DGS) wil een het werk van Gods Geest in woord en daad zichtbaar maken.

Missie

Met de bijbel als belangrijkste inspiratiebron wil de DGS in Nederland en wereldwijd een bijdrage leveren aan geloofscommunicatie en geloofseducatie. Belangrijke thema’s daarbij zijn Gods liefde, vrede, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dit doen we geworteld in de Doopsgezinde traditie en in samenwerking met andere (geloofs-)organisaties en kerken.

Wij vinden het belangrijk in dialoog met elkaar samen te werken. We betreuren het dat zending en missie in het verleden vaak gepaard gingen met kolonialisme, onderdrukking, geweld, westerse culturele betweterij en arrogantie.

Welke projecten komen in aanmerking voor steun?

Projecten in binnen- en buitenland op het gebied van geloofscommunicatie en geloofseducatie.

Een relatie met Doopsgezinde gemeenten strekt tot aanbeveling.

Steun aan projecten kan wel over een aantal jaren worden gegeven, maar is altijd eindig. Bij voorkeur wordt de steun over deze jaren afgebouwd.

In onze statuten staat het als volgt:

De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit heeft als doel het faciliteren van de toerusting van geloofsgemeenschappen of individueel gelovigen in binnen- en buitenland vanuit een Doopsgezinde achtergrond;
De stichting dient het algemeen belang en zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de Doopsgezinden in Nederland te bereiken door de Doopsgezinden in Nederland te activeren en samen te brengen in arbeid voor het doel, waarbij zoveel mogelijk samengewerkt wordt met de Doopsgezinde
geloofsgemeenschap, met de ADS, de afzonderlijke Doopsgezinde gemeenten, de Doopsgezinde instellingen en andere verwante groepen in binnen- en buitenland.

Toerusting van mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen betekenen. Zowel in buitenland als zeker ook in eigen land. Het zenden van vroeger is een van-en -met elkaar-leren geworden.